Surya Mandir Jaipur Entry Fee

  • No entry fee

Surya Mandir Jaipur Phone

099829 84267

Rating: | 4/5 stars
Based on total 15 reviews

Surya Mandir Jaipur Address: Sun Temple (Surya Mandir), Galta Ji, Jaipur, Rajasthan, 302003, India

Jaipur Tour Packages

Book Online Jaipur Packages Now

Surya Mandir Jaipur Timings

Day Timing
Monday 5:00 am – 5:30 pm
Tuesday 5:00 am – 5:30 pm
Wedesday 5:00 am – 5:30 pm
Thursday 5:00 am – 5:30 pm
Friday 5:00 am – 5:30 pm
Saturday 5:00 am – 5:30 pm
Sunday 5:00 am – 5:30 pm
Links: | Map

Location Map for Surya Mandir Jaipur